U bent hier:Home JDS  FAQ

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de Frequently Asked Questions, ofwel de veelgestelde vragen over JDS. Staat uw vraag hier niet tussen, dan kunt u contact opnemen met de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst of uw vraag mailen naar info@justid.nl onder vermelding van FAQ.

1. Wat betekent het voor een persoon als hij of zij ooit in aanraking is geweest met Justitie?

Met de inwerkingtreding van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) per 1 april 2004, is ook het zogenaamde strafregister vervallen en daarmee eigenlijk ook het 'strafblad'. In dit strafregister waren alleen gegevens met betrekking tot onherroepelijke rechterlijke veroordelingen geregistreerd.

In het maatschappelijke leven wordt echter nog steeds het begrip 'strafblad' gehanteerd, waaronder het volledige uittreksel justitiële documentatie wordt verstaan, oftewel het historisch overzicht van alle justitiële antecedenten. In de artikelen 2 t/m 5 van het 'Besluit justitiële gegevens' is expliciet aangegeven welke strafzaken geregistreerd dienen te worden. Kortweg komt het erop neer dat, in alle gevallen waarbij iemand die 12 jaar of ouder is, als verdachte van een misdrijf wordt aangemerkt, er een registratie plaatsvindt in de justitiële documentatie. Dit geldt ook voor een groot aantal overtredingen, maar daarbij is wel sprake van een 'ondergrens'. Er moet sprake zijn van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of de opgelegde boete/transactie moet tenminste 100 Euro bedragen.

De wet gaat uit van een zo volledig mogelijke registratie. Uitgangspunt daarbij is dat 'alle' beslissingen van het Openbaar Ministerie en 'alle' uitspraken van de Rechterlijke Macht dienen te worden geregistreerd. Dat betekent dat ook de zgn. niet-onherroepelijke gegevens, waartegen nog verzet of beroep ingesteld kan worden, in de justitiële documentatie worden geregistreerd. De aldus geregistreerde gegevens worden op verzoek aan de in het Besluit justitiële gegevens genoemde instanties/personen verstrekt.

Naar boven

2. Hoe lang blijven de geregistreerde gegevens bekend?

Hoe lang de gegevens geregistreerd blijven is sterk afhankelijk van het feit of het een overtreding of een misdrijf betreft, waarbij ook de zwaarte van de opgelegde veroordeling een rol van betekenis speelt.

Overtredingen
Gegevens betreffende overtredingen worden vijf jaar bewaard. Indien echter een vrijheidsstraf - anders dan vervangende hechtenis - of een taakstraf is opgelegd, bedraagt de termijn tien jaar.
Ook als een rechtspersoon vanwege een overtreding is veroordeeld tot een geldboete van de derde of een hogere categorie bedraagt de bewaartermijn tien jaar. In elk geval worden de gegevens betreffende overtredingen verwijderd twee jaar na het overlijden van betrokkene.

Misdrijven
De geregistreerde gegevens over misdrijven worden gedurende een termijn van tenminste twintig jaar in de justitiële documentatie opgenomen. Indien het een misdrijf betreft, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 6 jaar of meer is gesteld, bedraagt de termijn tenminste dertig jaar.

Deze termijn van dertig jaar wordt verlengd met twintig jaar, indien de opgelegde gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel meer dan twintig jaar is. Indien deze vrijheidsstraf of maatregel meer dan veertig jaar is, wordt de bewaartermijn gesteld op tachtig jaar.

Ook in geval van een zedenmisdrijf is sprake van een bewaartermijn van minimaal tachtig jaar.

Wanneer echter gedurende de looptijd van de bewaartermijn van justitiële gegevens van een strafzaak, een nieuwe einduitspraak in verband met een ander misdrijf is gedaan, worden alle gegevens bewaard totdat alle bewaartermijnen zijn verstreken.

In elk geval worden de gegevens betreffende misdrijven verwijderd :
-  12 jaar na overlijden van betrokkene indien het een misdrijf betreft 
    waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van
    minder dan 6 jaar is gesteld;
-  20 jaar na overlijden van betrokkene indien het een misdrijf betreft
   waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 6 jaar
   of meer is gesteld.

Naar boven

3. Hoe kan een geregistreerde inzage krijgen in de gegevens die over hem/haar zijn opgenomen in het JDS?

Als u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot inzage in de systemen van de Justitiële Informatiedienst, dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan zowel schriftelijk als door het sturen van een e-mail naar info@justid.nl. Dit verzoek, zowel schriftelijk als via de e-mail moet voorzien zijn van naam, adresgegevens en telefoonnummer en dient vergezeld te gaan van een kopie van het identiteitsbewijs.

U wordt vervolgens schriftelijk geïnformeerd wanneer de gegevens kunnen worden ingezien bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in het gebied waar u woonachtig bent. Voor het recht op kennisneming van deze gegevens is volgens artikel 36 van het Besluit justitiële gegevens een vergoeding van € 4,54 verschuldigd.

De geregistreerde gegevens worden alleen gewijzigd als duidelijk is dat deze qua inhoud afwijken van het rechterlijke vonnis. Voor verwijdering is het echter noodzakelijk dat door middel van een onderzoek door het Openbaar Ministerie wordt vastgesteld dat de betrokkene onterecht als verdachte is aangemerkt, bijvoorbeeld als gevolg van een persoonsverwisseling.

Naar boven

4. Naar welke gegevens wordt in het Verklaring omtrent het gedrag(VOG)-onderzoek gekeken?

Voor het VOG-onderzoek wordt het Justitieel Documentatie Systeem geraadpleegd. In dit register staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten vermeld, van onherroepelijke veroordelingen tot sepots en transacties. Daarnaast kunnen politieregistergegevens in het onderzoek worden betrokken en kunnen inlichtingen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering worden ingewonnen. De functie waarnaar gesolliciteerd wordt en natuurlijk ook soort van overtreding en/of misdrijf die geregistreerd zijn en de sanctie(s) daarop, zijn afhankelijkheden om te kunnen beoordelen of deze van invloed kunnen zijn op het krijgen van een verklaring omtrent het gedrag.

Naar boven

5. Wanneer is het jeugdstrafrecht van toepassing?

Als een persoon jonger is dan 18 jaar op het moment dat hij/zij een overtreding/misdrijf begaat, dan is het jeugdstrafrecht van toepassing. Het jeugdstrafrecht is milder dan het volwassenenstrafrecht. Soms kan een rechter bepalen dat iemand toch onder het (volwassenen)strafrecht valt als diegene 16 of 17 jaar is. De betrokkene moet dan wel iets gedaan hebben dat als een ernstig strafbaar feit kan worden aangemerkt. Omgekeerd kan het ook: vanwege de pleegdatum kan betrokkene als 18-, 19- of 20-jarige onder het jeugdstrafrecht vallen.

De leeftijd van de geregistreerde of het feit dat er jeugdstrafrecht is toegepast, speelt bij de informatieverstrekking, in afwijking tot voorheen, een veel kleinere rol. Alleen bij verstrekking van 'Bepaalde gegevens', zoals bedoeld in de artikelen 11 t/m 13 van het Besluit justitiële gegevens worden op grond daarvan nog beperkingen toegepast. Daarbij zijn dan ook de termijnen gedurende welke justitiële gegevens worden verstrekt korter.

Als de rechter namelijk het jeugdstrafrecht heeft toegepast dan worden deze gegevens in dat kader alleen verstrekt als:

1. de veroordeelde op het moment van het begaan van het strafbare feit
    tenminste 16 jaar was;
2. de jeugdige is veroordeeld wegens een misdrijf en daarbij onderstaande
    straffen geheel of deels onvoorwaardelijk zijn opgelegd:
    • jeugddetentie;
    • geldboete van meer dan honderd euro;
    • een alternatieve sanctie met een duur van meer dan veertig uren of
    • plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

De betreffende justitiële gegevens worden, indien bij de veroordeling jeugddetentie of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is opgelegd, daarbij na verloop van een termijn van vier jaren niet meer verstrekt. In de andere gevallen is de termijn twee jaren. Nogmaals: dit betreft alleen de verzoeken om 'bepaalde gegevens'. In de resterende gevallen gelden de normale termijnen. Voor specifieke vragen kunt u mailen of telefonisch contact opnemen met de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst.

Naar boven