CORV in beheer

CORV in beheer

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft CORV ontwikkeld en is verantwoordelijk voor de werking van dit digitale knooppunt. Omdat het de aangesloten partijen in de justitiële jeugdketen ondersteunt, is er bewust voor gekozen om het beheer in samenspraak met de aangesloten partijen vorm te geven. Het beheer wordt uitgevoerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Strategische vraagstukken betreffen onder andere vragen met betrekking tot voor welke partijen en voor welke processen CORV wordt ingezet en hoe het beheer wordt gefinancierd. Op tactisch niveau is van belang hoe de verschillende processen worden ondersteund en het operationeel beheer is vooral gericht op het ervoor zorgen dat CORV optimaal blijft functioneren.

Om de medewerkers van de aangesloten organisaties te faciliteren zijn diversebeheerprocedures ingesteld, zoals een bevindingenprocedure, waar bevindingen en incidenten kunnen worden gemeld en afgehandeld. Daarnaast er is een procedure voor de behandeling van wijzigingsverzoeken. Bevindingen, incidenten en wijzigingsverzoeken kunnen door de medewerkers gemeld worden bij de functioneel beheerder van de eigen organisatie.

Indien nodig kan de ICT-afdeling, of bij gemeenten de ICT-leverancier, vervolgens contact opnemen met de centrale servicedesk van de beheerorganisatie. Het operationeel beheer, waaronder de centrale servicedesk, is belegd bij de Justitiële Informatie Dienst (JustID) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De door de functioneel beheerder van de ICT-afdeling gemelde incidenten worden vervolgens door een deskundige van JustID geanalyseerd, waarna wordt vastgesteld of het desbetreffende incident wordt veroorzaakt door een fout in of onjuiste werking van CORV. Gemeenten die zelf hun functioneel beheer uitvoeren, vormen hierop een uitzondering. Zij voeren zelfstandig een analyse uit op de gesignaleerde problemen en bellen, indien uit deze analyse blijkt dat er sprake is van een onjuiste werking van CORV, zelf de centrale servicedesk (frontoffice) van JustID. Hieronder is schematisch een volledige weergave gegeven van hoe de op CORV aangesloten partijen een incident met betrekking tot de werking van CORV melden bij de centrale servicedesk.

CORV in de praktijk

CORV is een digitaal knooppunt

CORV is een digitaal knooppunt, dat te vergelijken is met een postsorteercentrum en zorgt ervoor dat ontvangen berichten door worden gestuurd naar de juiste ontvangers. De verzending is beveiligd en de aflevering van berichten is gegarandeerd, waarmee het verzenden van berichten via CORV vergelijkbaar is met aangetekende post.

CORV is dan ook geen ICT-toepassing waarvoor je om toegang te krijgen moet inloggen, zoals op je computer, Iphone of tablet. Gebruikers kunnen ook geen informatie ‘in CORV’ opzoeken. Het is een goed beveiligde digitale infrastructuur, waarmee gemeentelijke en justitiële organisaties informatie met elkaar uitwisselen.

Om van CORV gebruik te kunnen maken hebben de organisaties uit het gemeentelijk domein en de justitiële partijen via een eigen informatiesysteem of portaal een (veilige) aansluiting op CORV gerealiseerd. Voor de medewerkers van deze organisaties worden functionaliteiten voor het opstellen, verzenden, ontvangen en verwerken van de diverse berichten aangeboden, binnen de eigen ICT omgeving. Een medewerker ziet dus alleen het scherm van het eigen ICT-systeem, waarmee berichten worden uitgewisseld. De onderstaande figuur geeft inzicht in de meest voorkomende stromen van formele berichten die via CORV worden uitgewisseld en globaal de relatie tussen processystemen van eindgebruikers en CORV.

De berichten die via CORV worden verzonden zijn gestandaardiseerd en zo ontworpen dat deze bijdragen aan de taken en verantwoordelijkheden van zowel de aangesloten organisaties als van de justitiële jeugdketen als geheel. De individuele organisaties in de justitiële jeugdketen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die zij via CORV versturen en voor de overdracht van deze informatie naar een andere partij in de keten. De individuele gebruikers van CORV zijn hiermee in staat om op digitale, veilige, snelle en uniforme wijze, en gegarandeerd ,informatie over te dragen naar andere partijen, die op hun beurt in staat zijn de juiste vervolgstappen in de keten te zetten. Belangrijk hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor de informatie die wordt overgedragen bij de zendende organisatie ligt, tot het moment waarop de ontvangende organisatie de ontvangst van de informatie heeft bevestigd. Voor medewerkers brengt dit als voordeel met zich mee dat duidelijk is wie wanneer voor een bericht in de justitiële jeugdketen verantwoordelijk is.

Via CORV worden vier typen berichten uitgewisseld:

  • Opdrachtberichten zijn inhoudelijk berichten waarop door de ontvanger verdere actie moet worden ondernomen. Zo moet de RvdK opvolging geven aan een ontvangen verzoek tot onderzoek. De gecertificeerde instelling moet het jeugdreclasseringstraject aanvangen als de desbetreffende opdracht is ontvangen. En de gemeente of Veilig Thuis organisatie moet ontvangen zorgformulieren inhoudelijk afhandelen;
  • Antwoordberichten/notificaties zijn notificatieberichten die worden gestuurd als reactie op de ontvangst van eerder ontvangen berichten, zoals opdrachten. Voorbeelden zijn notificaties vanuit de RvdK aan indieners van een verzoek tot onderzoek, waarin wordt aangegeven of een onderzoek wordt gestart en wat de uitkomst is;
  • Meldingen/Statusberichten zijn inhoudelijke berichten die zijn bedoeld om andere partijen in de justitiële jeugdketen te informeren over een bepaalde situatie of status. Zo krijgt de RvdK een kopie van alle jeugdreclasseringsopdrachten en heeft de gecertificeerde instelling de mogelijkheid om informatie omtrent lopende jeugdreclassering door te geven aan het CJIB;
  • Spontane notificaties aan gemeenten zijn korte berichten ter ondersteuning van de gemeentelijke rol van regisseur. Hiermee wordt aan de gemeente bekend gemaakt dat een bepaald voorval is opgetreden, zoals de start of uitkomst van een ambtshalve onderzoek door de RvdK, of een opgelegde maatregel jeugdreclassering. Dit draagt bij aan het uitgangspunt van één gezin, één plan, één regisseur en bereidt de gemeenten ook voor op eventuele toekomstige financiële verplichtingen.

Digitale gegevensuitwisseling jeugdbescherming en jeugdreclassering

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarom is het belangrijk dat gemeentelijke en justitiële partijen informatie over jeugdigen met elkaar uitwisselen.

Gegevensuitwisseling via elektronisch systeem CORV

Gemeentelijke en justitiële partijen wisselen met elkaar informatie uit over een kind dat jeugdbescherming of jeugdreclassering ontvangt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verzoek tot onderzoek in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel. Of informatie over een maatregel jeugdreclassering. Het kan ook gaan om een melding van de politie als de veiligheid van het kind in gevaar is.

De uitwisseling van deze gegevens verloopt veilig via een elektronisch systeem dat Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) heet.

Soorten berichten die partijen digitaal delen

Met het digitale systeem CORV sturen gemeentelijke en justitiële partijen elkaar berichten toe zoals:

  • Een verzoek tot onderzoek naar een kinderbeschermingsmaatregel door de gemeente aan de Raad van de Kinderbescherming. Dit gebeurt als er verder onderzoek door de Raad naar de opvoedingssituatie van het kind gewenst is.
  • Beperkte, niet inhoudelijke informatie over een opgelegde justitiële maatregel die een organisatie van justitie de gemeente toestuurt. Bijvoorbeeld een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering.
  • Een zorgmelding van de politie naar de gemeente of een Veilig Thuisorganisatie. Een zorgmelding wordt gestuurd als er zorgen bestaan over de veiligheid van een kind of jongere.

Betrokken partijen bij het digitale berichtenverkeer

De aangesloten partijen bij CORV zijn:

Gegevens uitwisseling via beveiligde digitale omgeving

Gemeenten en justitiële organisaties delen digitaal formele berichten over kinderen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding. CORV garandeert in tegenstelling tot briefverkeer per post dat het bericht altijd bij de juiste instantie terecht komt.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een handreiking over CORV en een video met uitleg over CORV online beschikbaar.