CORV in de praktijk

CORV in de praktijk

CORV is een digitaal knooppunt

CORV is een digitaal knooppunt, dat te vergelijken is met een postsorteercentrum en zorgt ervoor dat ontvangen berichten door worden gestuurd naar de juiste ontvangers. De verzending is beveiligd en de aflevering van berichten is gegarandeerd, waarmee het verzenden van berichten via CORV vergelijkbaar is met aangetekende post.

CORV is dan ook geen ICT-toepassing waarvoor je om toegang te krijgen moet inloggen, zoals op je computer, Iphone of tablet. Gebruikers kunnen ook geen informatie ‘in CORV’ opzoeken. Het is een goed beveiligde digitale infrastructuur, waarmee gemeentelijke en justitiële organisaties informatie met elkaar uitwisselen.

Om van CORV gebruik te kunnen maken hebben de organisaties uit het gemeentelijk domein en de justitiële partijen via een eigen informatiesysteem of portaal een (veilige) aansluiting op CORV gerealiseerd. Voor de medewerkers van deze organisaties worden functionaliteiten voor het opstellen, verzenden, ontvangen en verwerken van de diverse berichten aangeboden, binnen de eigen ICT omgeving. Een medewerker ziet dus alleen het scherm van het eigen ICT-systeem, waarmee berichten worden uitgewisseld. De onderstaande figuur geeft inzicht in de meest voorkomende stromen van formele berichten die via CORV worden uitgewisseld en globaal de relatie tussen processystemen van eindgebruikers en CORV.

De berichten die via CORV worden verzonden zijn gestandaardiseerd en zo ontworpen dat deze bijdragen aan de taken en verantwoordelijkheden van zowel de aangesloten organisaties als van de justitiële jeugdketen als geheel. De individuele organisaties in de justitiële jeugdketen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die zij via CORV versturen en voor de overdracht van deze informatie naar een andere partij in de keten. De individuele gebruikers van CORV zijn hiermee in staat om op digitale, veilige, snelle en uniforme wijze, en gegarandeerd ,informatie over te dragen naar andere partijen, die op hun beurt in staat zijn de juiste vervolgstappen in de keten te zetten. Belangrijk hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor de informatie die wordt overgedragen bij de zendende organisatie ligt, tot het moment waarop de ontvangende organisatie de ontvangst van de informatie heeft bevestigd. Voor medewerkers brengt dit als voordeel met zich mee dat duidelijk is wie wanneer voor een bericht in de justitiële jeugdketen verantwoordelijk is.

Via CORV worden vier typen berichten uitgewisseld:

  • Opdrachtberichten zijn inhoudelijk berichten waarop door de ontvanger verdere actie moet worden ondernomen. Zo moet de RvdK opvolging geven aan een ontvangen verzoek tot onderzoek. De gecertificeerde instelling moet het jeugdreclasseringstraject aanvangen als de desbetreffende opdracht is ontvangen. En de gemeente of Veilig Thuis organisatie moet ontvangen zorgformulieren inhoudelijk afhandelen;
  • Antwoordberichten/notificaties zijn notificatieberichten die worden gestuurd als reactie op de ontvangst van eerder ontvangen berichten, zoals opdrachten. Voorbeelden zijn notificaties vanuit de RvdK aan indieners van een verzoek tot onderzoek, waarin wordt aangegeven of een onderzoek wordt gestart en wat de uitkomst is;
  • Meldingen/Statusberichten zijn inhoudelijke berichten die zijn bedoeld om andere partijen in de justitiële jeugdketen te informeren over een bepaalde situatie of status. Zo krijgt de RvdK een kopie van alle jeugdreclasseringsopdrachten en heeft de gecertificeerde instelling de mogelijkheid om informatie omtrent lopende jeugdreclassering door te geven aan het CJIB;
  • Spontane notificaties aan gemeenten zijn korte berichten ter ondersteuning van de gemeentelijke rol van regisseur. Hiermee wordt aan de gemeente bekend gemaakt dat een bepaald voorval is opgetreden, zoals de start of uitkomst van een ambtshalve onderzoek door de RvdK, of een opgelegde maatregel jeugdreclassering. Dit draagt bij aan het uitgangspunt van één gezin, één plan, één regisseur en bereidt de gemeenten ook voor op eventuele toekomstige financiële verplichtingen.