Informatieverstrekking

Naast rechterlijke ambtenaren (waaronder het Openbaar Ministerie) zijn het met name (publiekrechtelijke) autoriteiten die uit hoofde van hun functie over justitiële informatie mogen beschikken. Hun bevoegdheid daartoe is limitatief geregeld in het Besluit justitiële gegevens.

Het Besluit onderkent daarbij de volgende informatiedoelstellingen:

 • A. Verstrekking van bepaalde gegevens ten behoeve van:
  1. het uitoefenen van de taak;
  2. advies;
  3. het nemen van bestuursbesluiten.

 • B. Verstrekking van gegevens in algemene zin ten behoeve van:
  1. het uitoefenen van de taak;
  2. het aannemen en ontslag van personeel;
  3. advies, aanbeveling of voordracht van personen.

 • C. Verstrekkingen aan het buitenland.

Ad. A2 Bepaalde gegevens ten behoeve van advies
Bepaalde gegevens omvatten gegevens betreffende vrij recente strafzaken, waarbij betrokkene onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke straf.
De burgemeester kan over ‘bepaalde justitiële gegevens’ beschikken voorzover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van een wettelijke verplichting tot het geven van advies over een bepaald persoon aan een ander bestuursorgaan.
Ook kan de burgemeester kennisnemen van bepaalde gegevens, als deze gegevens op grond van een zwaarwegend algemeen belang noodzakelijk zijn voor van het geven van advies aan een ander bestuursorgaan en het College bescherming persoonsgegevens ontheffing heeft verleend.

Ad. A3 Bepaalde gegevens ten behoeve van het nemen van bestuursbesluiten
Als in een aangewezen wet, bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet of de Flora- en Faunawet, en de daarop berustende bepalingen met het oog op het nemen van besluiten justitiële gegevens noodzakelijk zijn, worden aan de personen of colleges, die op grond van die wetten zijn belast met het nemen van die besluiten, op verzoek justitiële gegevens verstrekt.

Ad. B1 Gegevens in algemene zin ten behoeve van de taak
Gegevens in algemene zin omvat in beginsel alle beschikbare gegevens betreffende strafzaken op basis van de standaard bewaartermijnen. Uitgezonderd zijn met name gegevens betreffende historische zedenmisdrijven, waarvoor inmiddels de verlengde bewaartermijn van toepassing is.
Burgemeesters kunnen, voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van een verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap, kennisnemen van justitiële gegevens.
Ook worden justitiële gegevens verstrekt aan autoriteiten, waaronder de burgemeester, ten behoeve van de uitvoering van de Paspoortwet.

Ad. B3 Gegevens in algemene zin ten behoeve van advies, aanbeveling of voordracht van personen
Een burgemeester kan ook justitiële gegevens opvragen voor zijn adviserende taak, bedoeld in het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau.
Ook voor het geven van advies met betrekking tot de verlening van het predikaat Koninklijk en de verlening van het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ alsmede de verlening van de Koninklijke Erepenning.

De personen, instanties of colleges aan wie justitiële gegevens worden verstrekt, kunnen onder hen ressorterend personeel machtigen tot het doen van een verzoek om justitiële gegevens. In dat geval dient de machtiging in het verzoek om inlichtingen te worden vermeld. Een overzichtsformulier machtigingen kan bij de Justitiële Informatiedienst worden opgevraagd.