Matching Autoriteit

Matching Autoriteit

De Justitiële Informatiedienst beheert een aantal van de belangrijkste infrastructurele voorzieningen ten dienste van de gehele strafrechtsketen (“ketenvoorzieningen”): de Strafrechtsketendatabank (SKDB), het Justitieel Documentatiesysteem (JDS), het Elektronisch berichtenverkeer (EBV) en het Centraal Digitaal Depot (CDD). Ook geeft de Justitiële Informatiedienst (namens de minister van Veiligheid en Justitie) de strafrechtsketennummers (SKN's) van verdachten uit en vervult de rol van Matching Autoriteit (MA).

Hoofdtaak van de MA is het beheren van identiteitsgegevens en het matchen van identificerende persoonsgegevens. Aan de hand van de door ketenpartners aangeleverde persoonsgegevens stelt zij vast of er sprake is van een unieke (nieuwe)identiteit binnen de SKDB. Zo ja, dan kent de MA een SKN toe aan een identiteit. Zo niet, dan voegt de MA informatie toe aan een reeds bestaand SKN.

De MA registreert, signaleert (vermeende) fouten in persoonsregistraties, bewaakt foutafhandelingen en de kwaliteit van de SKDB, coördineert onderzoeken naar de identiteit van verdachten en rapporteert jaarlijks aan de minister van Veiligheid en Justitie over haar verrichtingen.

Het is maatschappelijk van groot belang dat de strafrechtsketen effectief en efficiënt functioneert. Daarvoor is onder meer nodig dat bij de behandeling van een zaak op een zo vroeg mogelijk moment op een eenduidige manier de identiteit van een justitiabele wordt vastgesteld. De Justitiële Informatiedienst ondersteunt de verschillende ketenpartners door het mogelijk te maken om gegevens van een persoon direct te verifiëren. Zo kan worden vastgesteld of de betrokkene al eerder met Justitie in aanraking is geweest of niet. In de rol van Matching Autoriteit (MA) bepaalt de Justitiële Informatiedienst op dat moment ook de precieze persoonsaanduiding. De Matching Autoriteit levert op deze manier een bijdrage aan het beperken van vervuiling in registratiesystemen en het tegengaan van identiteitsfraude, waardoor een betere informatie-uitwisseling tot stand komt.