SKDB en HAVANK/VVI

SKDB en HAVANK/VVI

Het protocol identiteitsvaststelling gaat er onder meer vanuit dat ketenpartners (o.a. politie en justitie) informatie met betrekking tot de identiteit van personen met elkaar delen in plaats van deze ieder voor zich te houden en daarmee te dupliceren. Hiertoe worden gegevens bijgehouden in gemeenschappelijke beschikbare registers. Er zijn twee primaire registers waarin ketenpartners identificerende gegevens van justitiabelen bijhouden.

  • Strafrechtsketendatabank (SKDB)- het ketenpersoonsregister. Hierin worden de administratieve persoonsgegevens van een justitiabele opgeslagen voor een uniek strafrechtsketennummer (SKN). Voorheen gebeurde dit in de Verwijs Index Personen (VIP). De administratieve gegevens worden aangevuld met gegevens over hoe de identificatie heeft plaatsgevonden, zoals documentgegevens. Verder zijn foto’s en aliassen te raadplegen en worden in de loop der tijd (“carrière”) meerdere frontale foto’s opgeslagen van de justitiabele. De Matching Autoriteit bepaalt de juistheid van de administratieve persoonsgegevens.
  • HAVANK - register met vingerafdrukken t.b.v. opsporing en identititeitsvastelling. Hoewel oorspronkelijk primair een systeem bedoeld voor de opsporing, zal het nieuwe HAVANK tevens worden ingezet voor de automatische verwerking van vingerafdrukken ten behoeve van het ID-protocol.
  • VVI – Voorziening voor Verificatie en Identificatie. De Voorziening voor Verificatie en Identificatie (VVI) is één van de centrale beschikbare registers. Het doel van de VVI is het op basis van vingerafdrukken identificeren en verifiëren van personen in het kader van het ID-protocol. Het systeem bevat alleen de vingerafdrukken van de geregistreerde personen, de personalia worden in de SKDB bijgehouden.