Taken van de Matching Autoriteit

Taken van de Matching Autoriteit

Hoofdtaak van de Matching Autoriteit (MA) is het ‘matchen’ en beheren van administratieve identiteitsgegevens van verdachten en veroordeelden binnen de strafrechtsketen. Zij controleert aangeleverde gegevens en vergelijkt die met eerdere registraties. Aan de hand van de door de ketenpartners aangeleverde gegevens gaat zij na of een nieuw geregistreerde persoon niet al eerder in de SKDB is opgenomen. De door de ketenpartners aangeleverde gegevens worden vergeleken met onder meer de gegevens in de Gemeentelijke basis¬administratie persoonsgegevens (GBA) en/of in de Basisvoorziening vreemdelingen (BVV).

De MA heeft de volgende taken:

a.Uitgifte en beheer van SKN’s: Op basis van de aangeleverde identificerende persoons-gegevens kent de MA een SKN toe aan een identiteit dan wel voegt zij informatie toe aan een reeds bestaand SKN. Indien aan vermoedelijk dezelfde persoon meer dan één SKN is toegekend op basis van verschillende identificaties, beoordeelt de MA de gegevens en legt eventueel koppelingen tussen de verschillende SKN’s resp. identiteiten. Identificaties op basis van vingerafdrukken kunnen altijd “hard”, dat wil zeggen met maximale mate van waarschijnlijkheid, aan elkaar gekoppeld worden; deze worden derhalve onder één en hetzelfde SKN gebracht. Identificaties die worden uitgevoerd zónder gebruikmaking van vingerafdrukken zijn “zachter”, d.w.z. zij hebben een mindere mate van waarschijnlijkheid, en kunnen leiden tot meer dan een SKN; de verschillende SKN’s worden dan ook “zacht” gekoppeld. Indien een identificatie is uitgevoerd mét gebruikmaking van vingerafdrukken is deze leidend en worden de SKN’s die reeds zijn toegekend op basis van identificatie zónder vingerafdrukken (en de bij die SKN’s behorende gegevenssets) daar “zacht” aan gekoppeld.

b. Beoordelen: De MA beoordeelt de ter identificatie of verificatie aangeleverde gegevens marginaal. Onder meer toetst zij of de gegevens compleet zijn en of de juiste bronnen gehanteerd zijn (eigen opgave van betrokkene, ID-bewijs, foto, vingerafdrukken). Zij gaat daarbij uit van de door de identificerende instantie gekozen procedure. Het is niet aan de MA om te beoordelen of de identificerende instantie de juiste procedure heeft gekozen; dat oordeel komt toe aan het OM. Voorts checkt zij de gegevens op de GBA (mits een BSN bekend is) of op de BVV (indien een V-nummer bekend is) en/of andere registers. Zo nodig informeert zij de aanleverende instantie over haar bevindingen.

c. Registreren: De MA registreert de identificerende persoonsgegevens (inclusief foto maar exclusief de vingerafdrukken) in de SKDB en kent een SKN toe aan naar haar oordeel nieuwe identiteiten. Voorts pleegt zij onderhoud op de verwerkte gegevens door wijzigingen vanuit de GBA of BVV door te voeren of door het resultaat van een uitgevoerd identiteitsonderzoek door te voeren. Eventuele wijzigingen in geregistreerde gegevens meldt zij aan de ketenpartners die daar belang bij hebben.

d. Behandelen verzoeken tot inzage, correctie etc.: Personen die menen onjuist of ten onrechte geregistreerd te staan in de SKDB (al dan niet als gevolg van identiteits-fraude), kunnen zich wenden tot de minister van Veiligheid en Justitie met een verzoek om informatie dan wel correctie van geregistreerde gegevens (artt. 35-36 WBP). De MA behandelt namens de minister deze verzoeken. Betreft het verzoek of de klacht een bestand dat niet door de MA wordt beheerd, dan geleidt zij de klacht door naar de verantwoordelijke voor het desbetreffende bestand. De MA draagt naar vermogen bij aan een praktische en effectieve oplossing van het gerezen probleem. Voor zover mogelijk worden verzoeken informeel afgehandeld.

e. Beheer SKDB: De MA is belast met het operationele beheer van de SKDB. Zij bewaakt binnen de grenzen van haar mogelijkheden en bevoegdheden de juistheid van de in de SKDB opgenomen gegevens (vgl. art. 11, tweede lid, WBP). Zij oordeelt over het al dan niet leggen van koppelingen tussen identiteiten in de SKDB. Bij meldingen van (ontdekt) gebruik van valse identiteiten, aliassen e.d. documenteert zij deze en beoordeelt ze op hun consequenties voor reeds bestaande registraties. Dit leidt tot het “schonen” van de SKDB (en van de daaraan via de SKN’s gekoppelde justitiële documentatie). De raadplegingen van de SKDB worden vastgelegd (“gelogd”). De Justitiële Informatiedienst informeert de ketenorganisaties als zij afwijkende patronen in het raadplegen van de SKDB waarneemt.

f. Ondersteunen: De MA ondersteunt de ketenpartners bij het vaststellen van identiteiten (zowel identificeren als verifiëren) door middel van een helpdesk. Indien de ketenpartner vragen heeft over een gegeven in de SKDB, kan hij de helpdesk raadplegen. Indien een ketenpartner twijfels heeft omtrent de identiteit van een verdachte of veroordeelde, dient hij de MA te verwittigen. De ketenpartijen geven aan wie zij daartoe autoriseren. Elke organisatie wijst een contactpersoon aan die kan fungeren als aanspreekpunt voor de MA.

g. Coördineren: De MA coördineert nadere onderzoeken naar de identiteit van verdachten en veroordeelden. Indien vanwege twijfel over een identiteit een nader onderzoek wordt uitgevoerd, bewaakt de MA de voortgang daarvan.

h. Signaleren: De MA informeert zowel binnen de keten als daarbuiten belanghebbende instanties over (vermeende) fouten in persoonsregistraties. Indien zij constateert dat de registratie van een justitiabele in de GBA onjuist is, meldt zij dit – via de zgn. Terugmeldvoorziening - aan de desbetreffende gemeente. Bij geconstateerde fouten in de BVV wordt DMB (Directie Migratiebeleid) of de IND geïnformeerd. Indien er twijfel bestaat over de juistheid van gegevens in de SKDB zelf, kan de MA het OM verzoeken een identiteitsonderzoek te laten uitvoeren. Het OM beslist of het de politie/KMar opdracht geeft voor een nader identiteitsonderzoek. De MA informeert de officier van justitie als zij waarneemt dat een DNA-profiel is vastgesteld zonder dat de identiteit van betrokkene is geverifieerd via diens vingerafdrukken resp. dat een DNA-nummer is toegekend zonder dat er een vingerafdrukken-nummer is.

i. Rapporteren: De MA volgt de ontwikkelingen met betrekking tot uitvoering van de wet en het Protocol. Zij rapporteert jaarlijks aan de minister van Veiligheid en Justitie over haar verrichtingen en legt daarover verantwoording af. Tevens rapporteert zij aan de minister over haar bevindingen ten aanzien van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden in de strafrechtsketen. Onderdeel van deze rapportage is het geven van een beeld van de ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van valse identiteitsbewijzen, personalia en identiteiten (aliassen en dergelijke) in de strafrechtsketen.