Vraag en antwoord 4

Wat wordt verstaan onder vervanging?

Een besluit tot vervanging betekent dat de bewijskracht van een papieren document over gaat op het omgezette, veelal digitale document. Het origineel moet dan worden vernietigd. Voor het nemen van een besluit tot vervanging is het van belang dat middels technische en procedurele waarborgen kan worden aangetoond, dat de omzetting volgens de archiefwettelijke kaders heeft plaatsgevonden. De Justitiële Informatiedienst begeleidt en ondersteunt haar klanten bij het doorvoeren van vervanging.


Voor een uitgebreide toelichting op vervanging verwijzen we graag naar de beleidsregel ‘vervanging’ die is opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Nationaal Archief).