Visie en doel

Visie en doel

Voor een goed functionerende strafrechtketen is een optimale informatievoorziening erg belangrijk. De afzonderlijke partijen in de keten hebben er behoefte aan, om op een aantal momenten in hun bedrijfsproces snel over alle relevante informatie te kunnen beschikken, die zij voor de uitoefening van hun taak nodig hebben. Bovendien moet die informatie betrouwbaar zijn. De Justitiële Informatiedienst die bestaat sinds 1 januari 2006 speelt hierin een centrale rol.

Visie

De Justitiële Informatiedienst fungeert als hét centrale punt bij de informatievoorziening in het domein van de rechtshandhaving en rechtspleging (justitie, politie, rechtspraak, reclassering en jeugdhulpverlening).

Doel

Informatievoorziening in de strafrechtketen is een belangrijk onderwerp, waarbij veel ketenpartners samenwerken. Doel is het bereiken van een efficiënte en effectieve informatievoorziening, waarbij alle betrokkenen in de keten de beschikking hebben over juiste, tijdige en volledige informatie omtrent personen en zaken. Deze informatie is nodig voor het uitvoeren van de processen bij de partners in de strafrechtketen, met als hoger doel een betrouwbare uitvoering van de strafrechtprocessen en uiteindelijk een veiligere samenleving.

De Justitiële Informatiedienst levert betrouwbare informatie op tijd, op maat en op niveau. Hiermee wordt bedoeld dat de informatie beschikbaar is op het moment waarop dat noodzakelijk is (=op tijd). Voor de organisatie in het domein is de informatie beschikbaar die nodig is voor het uitoefenen van de eigen taak (=op maat). Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het integer- en integraal persoonsbeeld en daarmee aan een veiligere samenleving (=op niveau).