Wanneer kan ik een klacht indienen over de Justitiële Informatiedienst?

Wanneer kan ik een klacht indienen over de Justitiële Informatiedienst?

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de manier waarop u door de Justitiële Informatiedienst bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen. Wij hebben daarom een eigen interne klachtenregeling. Deze regeling schrijft voor wat de Justitiële Informatiedienst moet doen als iemand een schriftelijke klacht over ons heeft ingediend.

Wat bedoelt de Justitiële Informatiedienst met een klacht?

Een klacht is iedere uiting van ontevredenheid over onze organisatie. De klacht moet betrekking hebben op de manier waarop wij in een bepaalde situatie wel óf misschien niet hebben gehandeld. Een persoon of instantie die een klacht over de Justitiële Informatiedienst heeft, moet deze volgens de Algemene wet bestuursrecht eerst voorleggen aan ons.

De klachtenprocedure is niet bedoeld voor zaken waarvoor u de mogelijkheid heeft bezwaar, beroep of verzet in te stellen.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

U kunt uw klacht schriftelijk aan de Justitiële Informatiedienst voorleggen:

Justitiële Informatiedienst
Postbus 337
7600 AH Almelo

Voor vragen hierover: 088 - 998 90 00 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 07.30 tot 17.30 uur)

Hoe wordt een klacht behandeld?

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Klachten worden afgehandeld door de algemeen directeur van de Justitiële Informatiedienst. Het klaagschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;
 2. de dagtekening;
 3. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en het tijdstip van de gedraging.

Deze klachtenafhandeling ziet er vervolgens zo uit:

 • In iedere fase van de klachtafhandeling kan de directeur nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. Als dat zo is, wordt de klachtenregeling niet verder toegepast.
 • Als een klacht overduidelijk ongegrond is, wordt deze afgehandeld zonder degene die de klacht heeft ingediend te horen. In alle andere gevallen wordt de klager in de gelegenheid gesteld gehoord te worden.
 • Gaat de klacht over hoe u door een Justid-medewerker bent bejegend, dan wordt deze medewerker schriftelijk of mondeling gehoord. Ter voorbereiding hierop krijgt de medewerker een afschrift van de klacht.
 • De klager krijgt de gelegenheid om zijn of haar verhaal te doen door middel van een hoorzitting of het telefonisch horen door de klachtbehandelaar.
 • Een klacht wordt uiteindelijk afgehandeld door middel van een zogenaamde afdoeningsbrief. In deze brief staat:
  een weergave van de feiten zoals die tijdens het onderzoek zijn vastgesteld;
  een conclusie over de vraag of de gedraging van de medewerker bij de Justitiële Informatiedienst of van onze organisatie wel of niet 'behoorlijk' is geweest en dus of de klacht wel of niet gegrond is.
  is de klacht gegrond verklaard, dan wordt de klager geïnformeerd over de actie waartoe de klacht aanleiding geeft.

Niet eens met klachtenafhandeling?

Als de klachtbehandeling is afgerond, maar u bent het niet eens met de wijze waarop de klacht is afgedaan, dan kunt u een verzoekschrift schrijven aan:

Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
tel. 0800-335 55 55

Klachtenregeling van de Justitiële Informatiedienst