Verwijderverzoeken

Elke burger die verdacht is geweest van een strafbaar feit, waarbij een identiteitsvaststelling is afgenomen kan in sommige gevallen verzoeken om verwijdering van diens gegevens uit de Strafrechtketendatabank (SKDB) en Voorziening Verificatie & Identificatie (VVI).

Het behandelen van verwijderverzoeken van gegevens uit de SKDB op grond van artikel 22, tweede lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en artikel 5 van het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden (Bivv)

Verwijdering  vindt plaats op grond van artikel 22, tweede lid,  Wjsg. Behandelen van een verzoek op grond van dit artikel. Daarnaast voeren we  bezwaar- en beroepsprocedures uit die uit dit artikel voortvloeien.

Doelgroep

Burgers waarvan mogelijk nog gegevens in de SKDB en/of de hieraan gekoppelde Voorziening Verificatie en Identificatie (VVI) zijn verwerkt en die niet langer als een verdachte van een strafbaar feit kunnen worden aangemerkt. Deze omstandigheid doet zich onder andere voor bij sepot, vrijspraak, niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM) en het afronden van een HALT traject.

Voordelen

Bij het toekennen van het verwijderverzoek zullen de gegevens van de betrokkene conform het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden (Bivv) worden vernietigd.

De eventuele foto’s, kopie identiteitsbewijs, nummers waaronder het DNA-profiel en vingerafdrukken zijn verwerkt, alsmede de vingerafdrukken zelf, worden direct vernietigd. Overige gegevens worden vernietigd conform de bewaartermijnen, genoemd in het Bivv.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Het verzoek is afkomstig van de  betrokken burger of diens advocaat. Het Openbaar Ministerie (OM) en Politie kunnen een verzoek ook doorsturen.

Hoe werkt het?