Wijziging op het strafblad

Rectificatie

Als u van mening bent dat er onjuiste gegevens in de Justitiële Documentatie bij uw naam staan geregistreerd of dat deze gegevens langer worden bewaard dan wettelijk is toegestaan, dan heeft u het recht een verzoek tot rectificatie te doen; ook wel bekend als een correctieverzoek. De wet schrijft voor dat het verzoek de aan te brengen wijzigingen moet bevatten. Geef dus duidelijk aan welke gegevens u gewijzigd wilt hebben én wat volgens u juist zou moeten zijn.

De geregistreerde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als duidelijk is dat de registratie feitelijk afwijkt van de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) of de rechter. Het moet dus om feitelijke onjuistheden gaan. Een correctieverzoek heeft niets te maken met de inhoud van een strafzaak. Als u bijvoorbeeld vindt dat u ten onrechte bent veroordeeld of dat er ten onrechte aangifte tegen u is gedaan, dient u contact op te nemen met het OM.

Let op: U kunt alleen een verzoek tot rectificatie indienen als in de zaak een eindbeslissing is genomen. Dat wil zeggen als de beslissing van de rechter of het OM onherroepelijk is geworden, er zijn dan geen beroepsprocedures meer mogelijk. Wij kunnen alleen rectificeren als de zaak volledig is afgedaan en er geen enkele procedure meer loopt. Wanneer een zaak nog niet definitief is afgedaan en er volgens u sprake is van onjuistheden, dan dient u contact op te nemen met het OM.

Verzet

Het is ook mogelijk een verzoek tot verwijdering van justitiële gegevens uit de Justitiële Documentatie in te dienen wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit wordt ook wel verzet genoemd. Hierbij moet worden opgemerkt dat een dergelijk verzoek zelden wordt toegekend. Dat u mogelijk hinder ondervindt is destijds al meegewogen door de wetgever. Dit is een gevolg van het plegen van een strafbaar feit. Het moet gaan om een (zeer) uitzonderlijke situatie, waarbij sprake is van meer dan normale hinder. Uw persoonlijke belangen dienen, gelet op de registratie, zwaarder te wegen dan het doel van de verwerking in de Justitiële Documentatie. Dat doel is het behouden van een volledig historisch overzicht voor een goede strafrechtspleging.

Niet meer naar het buitenland op vakantie kunnen of gestegen verzekeringspremies worden niet gezien als bijzondere omstandigheden. Deze situaties komen vaker voor en worden niet gezien als bijzonder, waardoor er geen sprake zal zijn van meer dan normale hinder. Dat geldt ook voor eventuele hinder die in de toekomst door de registratie wordt verwacht. Het (mogelijk) niet kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de toekomst is dan ook geen reden om de registratie te verwijderen.  Als een VOG wordt geweigerd, dan is daar op basis van de screening een reden voor. Zo is de systematiek van de VOG juist bedoeld.

U moet in elk geval aangeven waarom volgens u sprake is van bijzondere (zwaarwegende) persoonlijke omstandigheden, anders wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. Als volgens u sprake is van meer dan normale hinder, dan moet die hinder ook feitelijk en aantoonbaar zijn. Het verzoek moet daarom zo veel mogelijk zijn voorzien van bewijsstukken. Dat kunnen brieven zijn van bijvoorbeeld de werkgever waaruit aard en ernst van de hinder blijkt.

Als u het verzoek voldoende heeft onderbouwd, dan wordt eerst het OM gehoord. Op basis van een aantal vaste criteria wordt beoordeeld of het verzet gerechtvaardigd is. Wanneer sprake is van meerdere registraties van strafbare feiten of veroordelingen of een recente strafzaak, dan is de kans heel klein dat uw belang zwaarder weegt dan het belang van het bewaren van de geregistreerde gegevens in de Justitiële Documentatie.

Verstrekkingsoverzicht

U heeft ook het recht om te weten aan welke instanties uw strafblad is verstrekt in de vier jaar voorafgaand aan uw verzoek. In de wet is bepaald welke informatie u hierover van de Justitiële Informatiedienst kunt krijgen. De verstrekkingen aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn uitgezonderd. Hierover wordt geen informatie verstrekt.

Verzoek indienen

U kunt het verzoek indienen bij Klant Contact en Service van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@justid.nl of het schrijven van een brief aan de Justitiële Informatiedienst, Postbus 337, 7600 AH Almelo. Geef duidelijk aan wat u wilt: een Overzicht Justitiële Gegevens, inzage in het persoonsdossier, rectificatie, verwijdering wegens bijzondere omstandigheden of een verstrekkingsoverzicht. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Daarnaast dient u ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. U krijgt binnen vier weken een schriftelijke beslissing op het verzoek. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen.