Wijziging op het strafblad

Rectificatie

Als u het niet eens bent met wat er op uw Justitiële Documentatie staat, bestaat de mogelijkheid om te verzoeken om rectificatie; ook wel bekend als een correctieverzoek. De wet schrijft voor dat het verzoek de aan te brengen wijzigingen moet bevatten. Geef dus duidelijk aan welke gegevens u gewijzigd wilt hebben én wat het volgens u zou moeten zijn. De geregistreerde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd als duidelijk wordt dat de registratie feitelijk afwijkt van de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) of de rechter. Het moet dus om feitelijke onjuistheden gaan en niet over de inhoud van de strafzaak. Daarvoor is deze procedure niet bedoeld. Als u bijvoorbeeld vindt dat u ten onrechte bent veroordeeld of dat er ten onrechte aangifte tegen u is gedaan, dient u contact op te nemen met het OM.

Verzet

Het is ook mogelijk een verzoek tot verwijdering van justitiële gegevens in te dienen wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit wordt ook wel verzet genoemd. Hierbij moet worden opgemerkt dat een dergelijk verzoek zelden wordt toegekend. Het moet namelijk gaan om een (zeer) uitzonderlijke situatie. Uw persoonlijke belangen dienen, gelet op de registratie, zwaarder te wegen dan het doel van de verwerking in de Justitiële Documentatie. Dat doel is: een volledig historisch overzicht behouden voor een goede strafrechtspleging.

Het moet gaan om feitelijke hinder. Dat u van mening bent dat de registratie nergens toe dient of dat u vreest dat u in de toekomst mogelijk hinder gaat ondervinden van de registratie, betekent niet dat sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Als u geen bijzondere (zwaarwegende) persoonlijke omstandigheden vermeld, dan wordt uw verzoek zonder meer afgewezen.

Als u bijzondere persoonlijke omstandigheden heeft vermeld, dan wordt voor de beoordeling van de vraag of het door u ingestelde verzet gerechtvaardigd is, eerst het OM gehoord. Daarna wordt een besluit genomen op basis van een aantal criteria met betrekking tot het geregistreerde feit en of sprake is van meer dan normale en aantoonbare hinder. Het verzoek moet zijn voorzien van bewijsstukken, zoals brieven van bijvoorbeeld de werkgever of verklaringen van deskundigen zoals bijvoorbeeld artsen, waaruit deze hinder blijkt.

Verstrekkingsoverzicht

U heeft ook het recht om te weten aan welke instanties uw strafblad in de vier jaar voorafgaand aan uw verzoek is verstrekt. In de wet is bepaald welke informatie u hierover van de Justitiële Informatiedienst kunt krijgen. De verstrekkingen aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn uitgezonderd. Hierover wordt geen informatie verstrekt. 

Verzoek indienen

U kunt het verzoek indienen bij het Klant Contact en Service van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@justid.nl of het schrijven van een brief aan de Justitiële Informatiedienst, Postbus 337, 7600 AH Almelo. Geef duidelijk aan wat u wilt: een overzicht justitiële gegevens, inzage in het persoonsdossier, correctie, verwijdering wegens bijzondere omstandigheden of een verstrekkingsoverzicht. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Daarnaast dient u ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. U krijgt binnen vier weken een schriftelijke beslissing op het verzoek. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen.