Advies over gebruik Referentiegegevens

De Gegevensdienst Referentiegegevens is een gemeenschappelijke digitale dienst voor de JenV keten. De dienst omvat het inrichten, verzamelen, bewerken en leveren van de Gegevensverzameling Referentiegegevens, die gebaseerd is op in de JenV Gegevensstandaard Referentiegegevens gemaakte afspraken.

Referentiegegevens zijn gegevens die enkelvoudig worden vastgelegd en onderhouden voor gebruik binnen 1 keten, over meerdere ketens heen, JenV-breed en daarbuiten. De gegevens hebben een éénduidige bron, aan de hand waarvan de gegevens kunnen worden beheerd.

Referentiegegevens zijn persoons- en zaakoverstijgende gegevens, ook wel stamgegevens genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld voorvoegsels, titels, arrondissementen, justitiële instanties, feitcodes, wetten, artikelen en (lokale) verordeningen die in een afgesproken structuur worden bewerkt en verrijkt met aanvullende gegevens/eigenschappen voor gebruik in informatiesystemen en uitwisseling tussen ketenpartners. In het Portaal Referentiegegevens vindt u een volledig overzicht.

Onderdeel van deze dienst is het adviseren over het gebruik van referentiegegevens en over de (door)ontwikkeling van de Gegevensdienst Referentiegegevens.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de Justitie- en Veiligheid (JenV) ketens.

Voordelen

Binnen de Gegevensdienst Referentiegegevens is veel expertise aanwezig over:

 • het inrichten en beheren van referentiegegevens;
 • de toepassingsmogelijkheden van referentiegegevens;
 • het ontwikkelen van informatieproducten voor nieuwe toepassingen.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Onder meer de volgende organisaties maken al gebruik van deze dienst: 

 • Openbaar Ministerie (OM);
 • De Rechtspraak (ZM);
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Politie;
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 • Justid;
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • Douane / Belastingdienst
 • Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU Nederland);
 • Koninklijke Marechaussee (KMar);
 • Nederlands Forensisch Instituut (NFI);
 • Jeugdzorg Nederland;
 • HALT Nederland;
 • Slachtofferhulp Nederland (SHN);
 • Raad voor rechtsbijstand (RvR);
 • Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA);
 • Justis;
 • Reclassering Nederland (3RO);
 • Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Hoe werkt het?