Informatieproducten Referentiegegevens

De Gegevensdienst Referentiegegevens is een gemeenschappelijke digitale dienst voor de JenV keten. De dienst omvat het inrichten, verzamelen, bewerken en leveren van de Gegevensverzameling Referentiegegevens, die gebaseerd is op in de JenV Gegevensstandaard Referentiegegevens  gemaakte afspraken.

Referentiegegevens zijn:

 • gegevens die enkelvoudig worden vastgelegd en onderhouden voor gebruik binnen 1 keten, over meerdere ketens heen, JenV-breed en daarbuiten. De gegevens hebben een éénduidige bron, aan de hand waarvan de gegevens kunnen worden beheerd.
 • persoons- en zaaksoverstijgende gegevens, ook wel stamgegevens genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld voorvoegsels, titels, arrondissementen, justitiële instanties, feitcodes, wetten, artikelen en verordeningen die in een afgesproken structuur worden bewerkt en verrijkt met aanvullende gegevens/eigenschappen voor gebruik in informatiesystemen en uitwisseling tussen ketenpartners.

In het Portaal Referentiegegevens vindt u een volledig overzicht.

De Gegevensverzameling Referentiegegevens wordt maandelijks beschikbaar gesteld in verschillende informatieproducten (datasets). Deze planning, de samenstelling en de inhoud van de informatieproducten (datasets) en de vorm waarin ze beschikbaar worden gesteld zijn te raadplegen en te downloaden in het Portaal Referentiegegevens.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de Justitie- en Veiligheid (JenV) ketens.

Voordelen

Het op 1 plaats voeren van de redactie en invoeren van de referentiegegevens zorgt voor een hogere gegevens- en informatiekwaliteit voor het gehele justitiële domein. Voor gegevensuitwisseling tussen ketenpartners is het belangrijk dat partijen over dezelfde referentiegegevens beschikken en daarvan gebruikmaken. Vastgestelde gemeenschappelijke referentiegegevens leiden tot minder misverstanden, foute interpretaties, beslissingen en administratief hand- en correctiewerk. Daarnaast voorkomt het dat de individuele organisaties zelf een eigen inhoudelijk gegevensbeheer moeten inrichten.

 • 1 centrale en betrouwbare plek voor beheer van alle referentiegegevens;
 • Uniforme codering, omschrijvingen en definities van referentiegegevens;
 • Registraties en uitwisselingen verlopen efficiënter, makkelijker en sneller;
 • JenV bespaart kosten door:
  • gezamenlijke inkoop en/of bewerking van brongegevens;
  • bewerking via 1 redactie van referentiegegevens en;
  • het vanuit 1 gegevensverzameling beschikbaar stellen van door meerdere partijen gebruikte persoons- en zaakoverstijgende gegevens.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Onder meer de volgende organisaties maken al gebruik van deze dienst: 

 • Openbaar Ministerie (OM);
 • De Rechtspraak;
 • Centraal Jusitieel Incassobureau (CJIB);
 • Nationale Politie
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 • Justitiële Informatiedienst (Justid);
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • Douane/Belastingdienst;
 • Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland);
 • Koninklijke Marechaussee (KMar);
 • Nederlands Forensisch Instituut (NFI);
 • Jeugdzorg Nederland;
 • HALT Nederland;
 • Slachtofferhulp Nederland (SHN);
 • Raad voor Rechtsbijstand;
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA);
 • Justis;
 • Reclassering Nederland;
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Hoe werkt het?