JenV Gegevensstandaard Referentiegegevens

De Gegevensdienst Referentiegegevens is een gemeenschappelijke digitale dienst voor de JenV keten. De dienst omvat het inrichten, verzamelen, bewerken en leveren van de Gegevensverzameling Referentiegegevens, die gebaseerd is op in de JenV Gegevensstandaard Referentiegegevens gemaakte afspraken. 

Referentiegegevens zijn:

 • gegevens die enkelvoudig worden vastgelegd en onderhouden voor gebruik binnen 1 keten, over meerdere ketens heen, JenV-breed en daarbuiten. De gegevens hebben een éénduidige bron, aan de hand waarvan de gegevens kunnen worden beheerd.
 • persoons- en zaakoverstijgende gegevens, ook wel stamgegevens genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld voorvoegsels, titels, arrondissementen, justitiële instanties, feitcodes, wetten, artikelen en (lokale) verordeningen die in een afgesproken structuur worden bewerkt en verrijkt met aanvullende gegevens/eigenschappen voor gebruik in informatiesystemen en uitwisseling tussen ketenpartners.

In het Portaal Referentiegegevens (zie: 'Bijzonderheden') vindt u een volledig overzicht.

De JenV gegevensstandaard Referentiegegevens is het geheel van formele afspraken over de referentiegegevens (metadata). Het afsprakenstelsel gaat over de vorm, de betekenis en de oorspronkelijke bron van de referentiegegevens, zodat bij gegevensuitwisseling geen verwarring over waarden en definities hoeft te ontstaan.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de Justitie- en Veiligheid (JenV) ketens.

Voordelen

In de JenV gegevensstandaard zijn per informatieproduct de afspraken over bronnen, definities, structuren etc. (metadata) vastgelegd. Geïnteresseerden kunnen aan de hand hiervan beoordelen of informatieproducten aan de eisen voldoen die eraan gesteld worden voor het beoogde gebruiksdoel. Gebruikers kunnen aan de hand van de Gegevensstandaard bepalen hoe het eigen systeem dient te worden ingericht voor effectief gebruik van de referentiegegevens.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Onder meer de volgende organisaties maken al gebruik van deze dienst: 

 • Openbaar Ministerie (OM);
 • De Rechtspraak;
 • Centraal Jusitieel Incassobureau (CJIB);
 • Nationale Politie
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 • Justitiële Informatiedienst (Justid);
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • Douane/Belastingdienst;
 • Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland);
 • Koninklijke Marechaussee (KMar);
 • Nederlands Forensisch Instituut (NFI);
 • Jeugdzorg Nederland;
 • HALT Nederland;
 • Slachtofferhulp Nederland (SHN);
 • Raad voor Rechtsbijstand;
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA);
 • Justis;
 • Reclassering Nederland;
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Hoe werkt het?